Túi Zipper giấy Krafft không có cửa sổ

túi zipperr đáy đứng hình lọ

75,000 

75,000 

75,000 

75,000